fbpx

Motorgaranti

Har du en ny bil eller känner du bara att du vill ha en extra trygghet? Vi erbjuder sedan 2017 en för branschen helt unik motorgaranti för optimerade bilmotorer. Försäkringen kan tecknas i samband med en optimering av din motor.

I samarbete med Fragus Group (tidigare Svensk Motorgaranti) erbjuder vi en försäkring som träder i kraft om din bils märkesverkstad vägrar ersätta eller laga skador på ditt fordons drivlina p.g.a. att den motoroptimerats.

Motorgaranti för

Personbilar och husbilar

12 månader
upp till max 1 500 mil

1 300 kr

24 månader
upp till max 3 000 mil

2 500 kr

Sportmodeller

Vi kan nu även erbjuda försäkringen för bilar som Fargus Group klassar som sportmodeller.

12 månader
upp till max 1 500 mil

3 000 kr

Villkor

Fordonet får vara högst 6 år gammalt från första registreringsdatum och ha gått max 12 000 mil vid optimeringstillfället. Garantin köps på plats när optimeringen genomförs. 

Garantin i korthet

I samarbete med Fragus Group

OptiOne Grön OptimeringsGaranti

Garantin kan tecknas på fordon yngre än 6 år och som gått mindre än 12 000 mil vid tecknandet. Garantins löptid är 12-24 månader eller 1 500-3 000 mil, det som inträffar först. Se ert garantibevis för löptid och miltal.

All service skall vara utförd/utföras enligt servicehandboken och detta ska ske hos auktoriserad serviceverkstad eller verkstad anvisad av Fragus Group. Med leverantör/biltillverkare nedan menas i detta villkor såväl tillverkare/generalagent, som i samband med bilköpet utfärdat en garanti för bilen.

Försäkringen kan inte tecknas för:

Garantin är exklusivt framtagen för OptiOne och avser nämnd bil på av Fragus Group utfärdat garantibevis. Kunden skall i första hand vända sig till återförsäljaren eller sitt försäkringsbolag vid skada. Garantin träder i kraft när ordinarie fabriksgaranti eller maskinskadeförsäkring inte täcker skador inom denna garantis omfång enligt punkt 1-5 nedan. Denna garanti står för reparationskostnader för skador enligt information nedan, under förutsättning att föreskrivna service- och underhållsprogram följts hos auktoriserad serviceverkstad eller verkstad anvisad av Fragus Group. Service och underhållsarbeten skall bekräftas genom stämpel/signatur i bilens original servicebok. Annan likvärdig verifikation kan godkännas, exempelvis faktura på service/underhållskostnaden.

 • Motor: Motorns inre rörliga delar, dock inte kylsystem.
 • Växellåda: Växellådans inre rörliga delar, dock inte koppling.
 • Bakaxel: Bakaxelns inre rörliga delar.
 • Drivlina: Drivaxlar och kardan, dock ej gummidamasker.
 • Fyrhjulsdrift: Samtliga mekaniska komponenter tillhörande fyrhjulsdrift.
 • Material: Förbrukningsmaterial i samband med garantireparation

Garantin gäller inte om skadan beror på:

 • att bilen inte skötts enligt föreskrifterna i serviceboken, att oljebyten och service/reparation inte utförts vid rätt tid eller rätt körsträcka.
 • att bilen använts i tävlingskörning, träning för tävling eller körts med överlast.
 • att bilen vid tillfället varit utsatt för yttre åverkan.
 • att bilen vanvårdats eller på handhavandefel.
 • att reparation eller service utförts av annan än auktoriserad serviceverkstad.
 • att annan del än originalreservdel eller motsvarande kvalitet monterats.
 • att bilägaren inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att begränsa en uppkommen skada.
 • att bilägaren fortsatt använda bilen trots att reparation har blivit nödvändig.
 • komponenter eller åtgärder som ska bytas enligt tillverkarens serviceprogram.

Förslitning, förbrukning, frätning, korrosion, frysning, överhettning eller brand. Felaktig utförd reparation eller service i samband med verkstadsbesök. Hög oljeförbrukning

Fragus Group ersätter inte fel för vilka biltillverkaren ansvarar, enligt garantiåtagande eller annan lagstiftning. T.ex. fel som inte har med optimeringen och denna garanti att göra, återkallning av specifika fel från fabrikanten eller fel som inte ingår i denna garanti.

Om kunden vill påtala fel som kan täckas av garantin skall Fragus Group underrättas om detta omgående efter det att felet upptäckts. Kundens reklamation skall innehålla uppgifter om felets troliga art och tidpunkt för upptäckten av felet. I de fall maskinskadeförsäkringen är gällande betalar Fragus Group självrisken för kunden under förutsättning att skadan omfattas av garantivillkoren.

Vid garantireparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, alldeles innan skadetillfället. Varje skada skall skriftligen anmälas till Fragus Group på deras blankett för skadeanmälan. Därefter anvisar Fragus Group den verkstad som skall utföra garantireparationen. Om reparation utförs utan Fragus Group:s skriftliga medgivande betalar Fragus Group inte reparationskostnaden. Fragus Group bestämmer den lämpligaste åtgärden för att reparera fel i bilen. Reparation enligt garantin skall ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig kostnad för kunden. Fel som ej är av väsentlig betydelse och inte påverkar bilens användbarhet avhjälps efter samråd med kunden vid ordinarie servicetillfälle. Vid garantireparation skall skadan bedömas med hänsyn till bilens ålder och körsträcka. Max utbetalning per skadetillfälle är 2 basbelopp enligt KPI.

Kunden har inte i något fall rätt till någon ersättning utöver den direkta reparationskostnaden och således inte för rese-, logi- eller transportkostnader, förlust i näringsverksamhet, och/eller förlust av förlorad arbetsförtjänst.

Tvist som gäller denna tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser skall parterna i första hand lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas i allmän domstol i Mölndal, Sverige.

Fragus Group:s GoSafe garantilösningar omfattar märken och modeller enligt deras lista »

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats, vilket du accepterar genom att fortsätta att använda webbplatsen.